Thông báo Tuyển sinh Khoá 7 Đợt 2 năm 2013

Ngày đăng: 02/04/2013 11:6:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Số: 340/TB/KTQD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ------------------------

      Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TỪ XA KHÓA 7 ĐỢT 2

 • Căn cứ vào Quyết đinh số 40/2003 QĐ-BGD&ĐT ngày 08 tháng 08 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa.
 • Căn cứ vào Công văn số 7022/QĐ-BGDĐT ngày 24/11/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép trường Đại học Kinh tế quốc dân mở khoá đào tạo đại học theo hình thức giáo dục từ xa.
 • Căn cứ theo chỉ tiêu tuyển sinh đại học từ xa năm 2013 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. .

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA KHOÁ 7 ĐỢT 2

1. Địa điểm tổ chức đào tạo
Khóa 7 hệ đào tạo cấp bằng đại học theo phương thức giáo dục từ xa được tổ chức tại trường Đại học Kinh tế quốc dân, 207 Giải phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
2. Đối tượng xét tuyển
Đối tượng xét tuyển là công dân Việt Nam đủ sức khoẻ, đã tốt nghiệp Trung học phổ thông(THPT) hoặc bằng tương đương được đăng ký xét tuyển, không phải qua kỳ thi tuyển sinh.
3. Ngành đào tạo
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tổ chức đào tạo 03 chuyên ngành là:

 1. Quản lý kinh tế
 2. Kế toán tổng hợp
 • Quản trị kinh doanh tổng hợp

 

4. Hình thức xét tuyển
Xét tuyển theo hồ sơ đăng ký, không tổ chức thi tuyển.
5. Thời gian đào tạo

  • Chương trình đào tạo được xây dựng với thời gian là 4 năm, dựa trên chương trình đào tạo đại học hệ chính quy hiện hành.
  • Tổ chức học theo học chế tín chỉ, thời gian học tập có thể giảm xuống 4 năm cho cả khoá học kể từ ngày khai giảng khoá học. Đối với sinh viên có bằng tốt nghiệp đại học cùng nhóm ngành có thể được xem xét miễn giảm một số học phần theo quy định.

6. Hình thức học tập

  • Hình thức học tập không tập trung, lấy tự học là chủ yếu, kết hợp với sự hướng dẫn của giáo viên. Học theo học chế tín chỉ, sinh viên có thể đăng ký học tập nhiều lần trong một năm học. Đối với mỗi môn học/học phần, sinh viên đến tập trung tại trường 2 lần, chủ yếu vào thứ 7, CN và các buổi tối trong tuần

- Lần thứ nhất nghe hướng dẫn nội dung và phương pháp học tập, thời gian từ 1 đến 2 ngày.
- Lần thứ hai nghe hệ thống, giải đáp thắc mắc và dự thi hết học phần.

  • Điều kiện bắt buộc: Sinh viên buộc phải đăng ký học tập, mua học liệu và nộp học phí mới có trong danh sách học và thi của lớp học phần.
  • Giảng viên hướng dẫn là các giảng viên có uy tín và kinh nghiệm giảng dạy của trường Đại học Kinh tế quốc dân trực tiếp đảm nhiệm.
  • Học liệu trợ giúp học tập

            - Học liệu bắt buộc sinh viên phải mua gồm: Giáo trình, tài liệu hướng dẫn và bài tập.
- Học liệu không bắt buộc gồm:Tài liệu tham khảo, băng/đĩa hình, băng/đĩa  tiếng; bài giảng điện tử (nếu có).

  • Về hỗ trợ học tập cho sinh viên:

- Trong quá trình học tập, sinh viên nhận được sự hỗ trợ của giảng viên và nhà trường thông qua Trung tâm Đào tạo từ xa. Nội dung hỗ trợ bao gồm giải đáp các thắc mắc liên quan đến nội dung môn học/học phần và các vấn đề khác liên quan đến công tác quản lý đào tạo.
- Các yêu cầu hỗ trợ học tập của sinh viên có thể được gửi thông qua đường thư bưu điện, thư điện tử(email), fax.

7. Thi kiểm tra kết thúc học phần

  • Trước khi thi, sinh viên có một bài kiểm tra chiếm 20%-30% số điểm toàn học phần, bài thi kết thúc học phần chiếm 80%-70% số điểm toàn học phần tùy từng môn học.
  • Điều kiện dự thi kết thúc học phần khi đã nộp học phí và nộp bài kiểm tra đúng hạn.
  • Thi không đạt, sinh viên được phép đăng ký thi lại vào lần thi phụ hoặc thi chính sau.

8. Xét công nhận tốt nghiệp

  • Học viên được xét công nhận tốt nghiệp khi đã tích luỹ đủ số học phần theo quy định của từng chuyên ngành cụ thể và đóng học phí, lệ phí đầy đủ theo quy định của chương trình đào tạo.

9. Bằng tốt nghiệp

  • Người tốt nghiệp được Trường Đại học kinh tế quốc dân cấp bằng đại học theo hình thức giáo dục từ xa, được Nhà nước đảm bảo tính pháp lý và giá trị sử dụng như văn bằng đại học của các loại hình giáo dục khác, được quyền tiếp tục tham gia các khoá học ở bậc cao hơn theo quy định của Nhà nước.

10. Học phí và lệ phí

  • Học phí 100.000VND/tín chỉ, bao gồm học phí học tập và thi lần 1, nộp học phí theo đợt học, áp dụng cho năm học 2012-2013 Khóa 7.
  • Phí mua hồ sơ: 25,000 vnd/hồ sơ và Phí xét tuyển: 150,000 vnd/hồ sơ.
  • Các khoản thu khác liên quan được nhà Nhà trường thông báo cụ thể khi sinh viên tham gia học tập. Ví dụ: kinh phí làm thẻ, thi lại, học lại, bảo lưu…...

11. Thời gian nhận hồ sơ và khai giảng

  • Tổ chức bán hồ sơ và nhận hồ sơ: từ 01/04/2013 đến 01/06/2013
  • Tổ chức xét tuyển từ 10-15/06/2013
  • Thông báo trúng tuyển dự kiến từ 15-20/06/2013
  • Phát hành và nhận hồ sơ tại:

Trung tâm Đào tạo từ xa, 101-103-A5- Hội trường A
Trường ĐH Kinh tế quốc dân, 207 Đường Giải phóng – Hai Bà Trưng - Hà Nội
ĐT/Fax: 04.36282659; Email:dttx@neu.edu.vn
Hoặc truy cập Website: http://www.dec.neu.edu.vn để biết thông tin chi tiết

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị trong trường để
  phối hợp thực hiện
- Lưu  TH, ĐTTXa

HIỆU TRƯỞNG

 

 (Đã ky)

 

GS. TS. Nguyễn Văn Nam